Vreemdelingenrecht Dordrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staat de relatie tussen overheid en burgers centraal. Het vreemdelingenrecht omvat alle regels die gaan over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Nederlander zijn. Op beslissingen en procedures in het Vreemdelingenrecht is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zo bevatten de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit. Het Voorschrift Vreemdelingen en het Vreemdelingencirculaire belangrijke regels omtrent het verblijf van vreemdelingen in Nederland, Vreemdelingenrecht Dordrecht.

Wanneer ben je een vreemdeling?

De Nederlandse wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft als vreemdeling. Oftewel, mensen die geen onderdaan zijn van een bepaalde staat. Dit kunnen vluchtelingen zijn die naar Nederland zijn gevlucht omdat de situatie in hun eigen land onveilig is. Maar het kunnen ook familieleden zijn van mensen die al in Nederland wonen. Daarnaast zijn er mensen die in Nederland willen komen werken. Omdat ook zij geen Nederlandse nationaliteit hebben, worden ze beschouwd als vreemdeling. Een uitzondering hierop zijn de Molukkers. Strikt genomen bezitten zij niet de Nederlandse nationaliteit. Toch mogen zij in Nederland verblijven en worden ze ook niet als vreemdeling gezien, Vreemdelingenrecht Dordrecht.

Het asielrecht

Het vreemdelingenrecht is onderverdeeld in het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Het asielrecht richt zich op mensen die niet meer kunnen terugkeren naar hun eigen land. Dit gaat vaak om veiligheidsredenen zoals oorlog in hun eigen land of omdat er mensenrechten worden geschonden in het land waar ze vandaan komen. Deze mensen worden politieke vluchteling genoemd. Zij kunnen politiek asiel aanvragen bij een asielzoekerscentrum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over deze aanvragen. Wordt een aanvraag afgewezen door het IND, kan er bij de rechter een beroep worden ingesteld. De aanvraag komt dan voor de rechtbank.

Het reguliere vreemdelingenrecht

Naast het asielrecht is ook het reguliere vreemdelingenrecht onderdeel van het vreemdelingenrecht. Het reguliere vreemdelingenrecht gaat over alle mensen die geen asielzoeker zijn, maar om een andere reden (tijdelijk) in Nederland willen komen. Zo willen veel mensen tijdelijk in Nederland verblijven voor een studie of werk. Daarnaast kunnen er medische redenen zijn om in Nederland te verblijven, zoals het ondergaan van een bepaalde behandeling. Maar ook gezinshereniging valt onder het reguliere vreemdelingenrecht. Er wonen dan al één of meerdere gezinsleden in Nederland. Als immigrant kan je een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Zonder machtiging tot voorlopig verblijf mag je in Nederland niet in loondienst werken. Via de werkgever moet er daarnaast een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

Alle regels omtrent rechtmatig of onrechtmatig verblijf in Nederland

In de Vreemdelingenwet staat precies in welke gevallen een vreemdeling rechtmatig in Nederland mag verblijven. Om rechtmatig in Nederland te verblijven heeft een vreemdeling een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd regulier, een verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen of asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd nodig. Voldoet iemand niet aan deze regels, dan verblijft hij of zij illegaal in Nederland. Er is dan geen toestemming om in Nederland te verblijven. Bij illegaal verblijf is er geen recht op onderdak en sociale voorzieningen. Verlaat zo iemand het land niet op eigen initiatief, dan is er de Vreemdelingenpolitie. Zij kunnen mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven het land uitzetten. Vaak neemt de Koninklijke Marechaussee deze taak op zich.

Wanneer mag je in Nederland verblijven?

Het is niet zo dat niemand van buiten Nederland hier mag komen wonen en werken. Onderdanen van de Europese Unie mogen gewoon werken en wonen in Nederland. Zij moeten zich wel inschrijven bij de Immigratie en Naturalisatiedienst. Mensen van buiten de Europese Unie kunnen in aanmerking komen voor de status ‘EU langdurig ingezetene’. Met een EU-verblijfsvergunning hebben ze verblijfsrecht in Nederland. Bovendien hebben ze recht op gelijke behandeling bij zaken als onderwijs en werk. Voor toeristen geldt dit niet. Hier spreekt men van het kader van de vrije termijn.

Neem vandaag nog contact op met Vreemdelingenrecht Dordrecht.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Vreemdelingenrecht Dordrecht

Neem Direct contact op