Ontslag regeling Rozenburg

Hulp van een goede advocaat bij ontslag. Als u wordt ontslagen is dat natuurlijk erg vervelend. Soms zal uw werkgever alles netjes met u regelen en u geven waar u recht op heeft. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar er zijn natuurlijk ook werkgevers die het niet zo nauw nemen met de regels of u op onrechtmatige gronden willen ontslaan. In zo’n geval kunt u uw ontslag aanvechten en u daarbij laten bijstaan door een advocaat van Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam, ontslag regeling Rozenburg.

Wanneer kan uw werkgever u ontslaan?

Er zijn verschillende redenen waardoor u ontslag kunt krijgen bij uw werk. Dit kan het geval zijn als het bedrijf waar u werkt failliet gaat. Maar het kan ook zijn dat er minder werk is en dat de werkgever daarom besluit om het aantal personeelsleden in te krimpen. Dan kan het zo zijn dat u wordt ontslagen wegens slecht functioneren.

Een bijzondere vorm van ontslag is het ontslag op staande voet. Dit kan een werkgever toepassen als u zeer ernstig verwijtbaar gedrag heeft laten zien. Denk hierbij aan diefstal, mishandeling van personen, vernieling of andere grove nalatigheid die ernstige gevolgen heeft.

Het ontslag aanvechten

Als u ontslag aangezegd krijgt kunt u overwegen dit ontslag aan te vechten. Dit kan het geval zijn als u het niet eens bent met het ontslag of als u van mening bent dat de u aangeboden ontslagvergoeding onvoldoende is. Een advocaat arbeidsrecht kan u bijstaan in de gang naar de rechter om daar alsnog uw gelijk te halen.

Of dit lukt hangt uiteraard af van wat uw werkgever u biedt en waar u meent recht op te hebben. Ook als u vindt dat u helemaal niet ontslagen had mogen worden kunt u het ontslag door een advocaat bij de rechter laten aanvechten.

Ontslag na een verstoorde arbeidsverhouding

Het kan zijn dat uw werkgever u wil ontslaan omdat de arbeidsverhouding verstoord is. Dit is uiteraard een subjectief gegeven waar u het eens of oneens mee kunt zijn. Vaak ontstaat een dergelijke situatie sowieso als een werkgever of werknemer naar de rechter stapt vanwege ontslag. De rechter zal in sommige gevallen het ontslag in een dergelijk geval misschien onrechtmatig verklaren maar toch toekennen omdat het niet meer mogelijk is dat de werknemer terugkeert naar het bedrijf.

Wel kan dit leiden tot een hogere ontslagvergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen. Het is dus altijd aan te raden om uw ontslag aan te vechten als u meent onheus door uw werkgever bejegend te worden.

Ontslag bij faillissement

Als uw werkgever failliet gaat dan ontkomt u er uiteraard niet aan dat u ontslagen wordt. Maar ook dan kan het aan te raden zijn om een advocaat in de arm te nemen om uw belangen te behartigen. U zult namelijk ook dan een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen. Het is altijd verstandig om deze overeenkomst te laten controleren voordat u deze tekent.

U kunt de ondertekening wel herroepen, maar dit moet u dan wel op tijd doen en het mag ook maar 1 keer per 6 maanden. Uw advocaat kan de overeenkomst toetsen aan de hand van de geldende regels bij ontslag. Zo wordt voorkomen dat u mogelijk minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Ontslag bij ziekte? Raadpleeg altijd een advocaat

Als u met ziekteverlof bent kan het gebeuren dat uw werkgever u voorstelt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, bijvoorbeeld omdat het er op lijkt dat u niet meer of niet volledig zult herstellen. Het is zeker af te raden om op een dergelijk voorstel in te gaan. U verspeelt hiermee namelijk mogelijk uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en u riskeert dat u een lagere ontslagvergoeding krijgt als blijkt dat u na 2 jaar ziekte nog steeds niet op de werkvloer terug kunt keren.

Vraag gedegen juridisch advies bij ontslag

Als u wordt ontslagen of u vermoedt dat dit binnenkort aan de orde is, neem dan contact op met Ben Ahmed Advocaten. Wij kunnen u juridisch bijstaan en ervoor zorgen dat u als het daadwerkelijk tot ontslag komt de transitievergoeding krijgt waar u recht op heeft. Neem vandaag nog contact op voor Ontslag regeling Rozenburg.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontslag regeling Rozenburg

Neem Direct contact op

Ontslag regeling Rozenburg