Jeugdrecht Moordrecht

Jeugdrecht is ontstaan vanuit het strafrecht en het personen- en familierecht. De positie van de minderjarige staat in het jeugdrecht centraal. Minderjarigen die iets strafbaars hebben gedaan worden via het jeugdrecht berecht. Daarnaast gaat het om het beschermen van minderjarigen voor de maatschappij. Het jeugdrecht is daarom opgedeeld in het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Waar de eerste zich dus richt op het bestraffen van minderjarigen, houdt het tweede zich juist bezig met het beschermen van minderjarigen. Een belangrijke leidraad in het jeugdrecht is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Jeugdrecht Moordrecht.

De verschillende rechtsgebieden van het jeugdrecht

Het jeugdrecht is een breed specialisme, waarin tal van verschillende zaken worden behandeld. Zo worden civiele jeugdbeschermingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het uit huis plaatsen of ondertoezichtstelling van een kind. Ook zaken waarin de ouders van kinderen uitgezet worden, vallen onder het jeugdrecht. Verder worden de belangen van kinderen na een scheiding behartigd. Gezags- en omgangszaken hebben als doel een zo optimaal mogelijke oplossing voor het kind te creëren. Een ander deel van het jeugdrecht omvat adoptiezaken. Daarnaast zijn er de jeugdstrafrechtzaken, waarin wordt bekeken of er een strafbaar feit is begaan en welke straf daarvoor wordt opgelegd.

Jongeren nemen soms zelf een advocaat in de arm

Het jeugdbeschermingsrecht is er om jongeren te beschermen en hen maximale ontplooiingskansen te bieden. Jongeren kunnen hierbij zelf een advocaat in de arm nemen, bijvoorbeeld als zij het niet eens zijn met de voogdijregeling na een scheiding. Ook een verzoek tot ondertoezichtstelling en eventueel uithuisplaatsing kan worden aangevochten via de rechter. Deze zaken hebben veel impact op het persoonlijke leven van iemand en daarom is het van belang dat er met aandacht naar gekeken wordt. Het is verstandig hier dan een gespecialiseerde advocaat voor in te schakelen die is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten

Jeugdrechtzaken verschillen in veel opzichten van rechtszaken voor volwassenen. Jeugdigen hebben bijvoorbeeld veel meer rechten, maar ook meer plichten. Ook de wetten omtrent minderjarigen zijn anders. Er zijn daarom advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het jeugdrecht. Deze advocaten zijn vaak aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJA. Deze vereniging is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en wil ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening. De advocaten staan zowel de jongeren als hun ouders bij, die vaak veel vragen hebben als hun kind in aanraking komt met het rechtssysteem.

Wanneer worden jeugdigen berecht volgens het jeugdstrafrecht?

Het is niet standaard zo dat alle minderjarigen volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. De minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid is in Nederland 12 jaar. De maximumleeftijd is geen vaststaande leeftijd. Heeft iemand van zestien of zeventien een zeer ernstig misdrijf gepleegd, dan kan de rechter besluiten het volwassenensanctierecht toe te passen. Verder kunnen sinds 2014 jongvolwassenen van achttien tot tweeëntwintig jaar op basis van hun persoonlijkheid of de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd worden berecht volgens het jeugdsanctierecht. Het verschilt dus per persoon en per situatie of het jeugdstrafrecht of dat het volwassenensanctierecht wordt toegepast, Jeugdrecht Moordrecht.

Straffen in het jeugdstrafrecht

Ook de straffen in het jeugdrecht zijn verschillend met de straffen die worden gegeven in het volwassenensanctierecht. Een bekende straf in het jeugdrecht is een Halt-straf. Hier worden gesprekken gevoerd, de jongere biedt excuses aan en maakt specifieke leeropdrachten. Ook kan er voor gekozen worden een zaak niet voor de rechter te laten verschijnen maar een zitting te houden in een Veiligheidshuis, door toepassing van de wet OM-afdoening. Verder kan een jongere een taakstraf krijgen, een geldboete of er wordt jeugddetentie opgelegd. Jongeren tussen 12 en 15 jaar krijgen maximaal een jaar jeugddetentie, jongeren van 16 en 17 kunnen maximaal twee jaar in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Neem vandaag nog contact op met Jeugdrecht Moordrecht.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Jeugdrecht Moordrecht

Neem Direct contact op