Civiel recht Gouda

Het civiel recht behandelt conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Anders dan bij andere vormen van recht, moeten de betrokkenen het recht zelf activeren. Er is geen centrale instantie die de zaak voor de rechter brengt. Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte. Het materiële deel omvat de regels hoe mensen met elkaar en elkaars goederen moeten omgaan, terwijl het formele deel het geheel van regels betreft die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen. Civiel recht Gouda.

Verschillende soorten civiele procedures

Er zijn binnen het civiel recht twee soorten civiele procedures die bij de rechter gestart kunnen worden. Dit zijn een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure. Tijdens een dagvaardingsprocedure wordt aan de rechter een oordeel gevraagd over een conflict. De procedure wordt begonnen met een dagvaarding. In de dagvaarding legt de uitdager uit wat het conflict is en wat degene wilt. De tegenpartij, de gedaagde, kan hierop reageren. Bij een verzoekschriftprocedure wordt de rechter per brief verzocht om iets te doen. Dit is bijvoorbeeld het uitspreken van een scheiding. De andere partij of een belanghebbende kan hierop in verweer gaan.

De kantonrechter of de civiele rechter?

Naast verschillende soorten civiele procedures, zijn er ook verschillende rechters die over een zaak binnen het civiel recht beslissen. Dit hangt af van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat. De kantonrechter behandelt zaken tot een bedrag van €25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenknoopzaken en consumentenkredietzaken. Daarnaast vallen bewind, curatele en mentorschap onder de zaken van een kantonrechter. Ook het verwerpen of aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter uitspraak over doet. De civiele rechter doet uitspraken in zaken van meer dan €25.000 of van onbepaalde waarde. Daarnaast behandelt de civiele rechter onderwerpen als scheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

Verplicht inschakelen van een advocaat

Bij een kantonrechter is het inschakelen van een advocaat niet verplicht, in tegenstelling tot zaken die voor de civiele rechter verschijnen. Voor de civiele rechter moet er altijd een advocaat worden ingeschakeld. Bij de kantonrechter mag dit wel, maar hoeft het niet. Wordt er geen advocaat ingeschakeld, maar wordt je wel bijgestaan door iemand anders, dan is er een machtiging nodig. Je machtigt dan degene die je bijstaat om voor jou in rechte te spreken. Je kan iemand machtigen om tijdens de zitting voor je te spreken en/of  namens jou schriftelijke stukken in te dienen, Civiel recht Gouda.

Niet-vermogensrecht van het civiel recht

Het civiel recht is onderverdeeld in een materieel en formeel gedeelte. Het materiële deel kan weer worden onderverdeeld in niet-vermogensrecht en vermogensrecht. Niet-vermogensrecht gaat over de rechtspositie van personen. Hieronder valt het personen- en familierecht, waarin zaken als huwelijk, voogdij en echtscheiding worden geregeld. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevat deze regels. Ook het rechtspersonenrecht valt onder het niet-vermogensrecht. Dit gaat over de positie van rechtspersonen zoals stichtingen, besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en verenigingen. De regels hiervoor zijn opgenomen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vermogensrecht van het civiel recht

Naast het niet-vermogensrecht is er ook het vermogensrecht. Dit gaat over goederen en verbintenissen. Goederenrecht gaat over zaken en vermogensrechten. Een zaak is bijvoorbeeld een fiets, auto of huis. Vermogensrechten zijn geen tastbare zaken, maar zijn wel geld waard. Een voorbeeld hiervan zijn auteursrechten. Daarnaast is er het verbintenissenrecht. Dit recht geeft regels over de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er een bepaalde dienst zou worden geleverd voor een bepaalde prijs. Als de dienst niet is geleverd of het vastgestelde bedrag is niet betaald, kan zo’n zaak voor de rechter komen. De regels hiervoor zijn opgenomen in de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Neem vandaag nog contact op met Civiel recht Gouda.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Civiel recht Gouda

Neem Direct contact op