Bezwaarschrift indienen Botlek

Bezwaar maken tegen een beslissing van een overheidsinstelling. Als de overheid, zoals de Belastingdienst of de Sociale Dienst van uw gemeente u een beslissing stuurt waar u het niet mee eens bent dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het College van Burgemeester en Wethouders als het om een besluit van de gemeente gaat, of bij de instantie zelf zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Waterschap of DUO.

Sommige mensen vinden het lastig om een brief te schrijven om hun bezwaren kenbaar te maken. Als u juridische bijstand wilt bij het indienen van een bezwaarschrift dan kan Ben Ahmed Advocaten u hierbij van dienst zijn, Bezwaarschrift indienen Botlek.

Let op het tijdig indienen van bezwaar

In veel gevallen is de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken zes weken. Als u te laat bent wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. U kunt dan, als de beslissing op bezwaar negatief voor u uitpakt, niet meer in beroep gaan. Ontvangt u een schrijven van de overheid waartegen u bezwaar wilt maken, is het dan ook zaak om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen.

Deze kan desnoods pro forma bezwaar maken, waarna er meer tijd is om de gronden van het bezwaar in te dienen, omdat de termijn van 6 weken met het pro forma bezwaar is gestuit.

Laat u bijstaan tijdens de hoorzitting

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van de overheid dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Hiervan kan worden afgeweken als na bestudering van uw bezwaar direct de conclusie kan worden getrokken dat u in het gelijk wordt gesteld. Als u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting is het altijd verstandig om hier samen met uw advocaat naartoe te gaan.

Deze kan dan voor u het woord doen en ervoor zorgen dat alles wat u tijdens de hoorzitting naar voren wilde brengen ook daadwerkelijk aan de orde komt. De hoorzitting is bedoeld om het bezwaar toe te lichten en eventueel aanvullende argumenten naar voren te brengen.

Juridische ondersteuning bij de gang naar de rechter

Een besluit op een bezwaarschrift dat u naar de overheid stuurt wordt genomen door het College van B&W, het bestuur of een ander hoog orgaan. Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen in beroep gaan. De zaak wordt dan aan de rechter voorgelegd.

In dit geval bent u verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. In dit geval kunt u zich uiteraard wenden tot Ben Ahmed Advocaten. Wij zullen alles in het werk stellen om uw belangen goed te behartigen zodat het genomen besluit wordt herzien.

Zorg dat uw advocaat over alle relevante informatie beschikt

Als u besluit om de hulp van een advocaat in te schakelen bij een bezwaar- of beroepsprocedure is het belangrijk dat de advocaat beschikt over alle relevante informatie. Zorg er dus voor dat, als u ons kantoor te hulp roept om u te vertegenwoordigen, wij alle stukken krijgen die op de zaak betrekking hebben. Alleen dan kunnen wij u adequaat vertegenwoordigen.

Maak direct een afspraak als u bezwaar of beroep wilt instellen

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing of in beroep gaan tegen een besluit op uw bezwaarschrift, schakel dan zo snel mogelijk Ben Ahmed Advocaten in. Wij kunnen dan direct aan de slag gaan met uw zaak en er voor zorgen dat de termijn voor bezwaar of beroep niet wordt overschreden of dat de verjaring wordt gestuit. Wij zorgen ervoor dat het bezwaar tijdig wordt verstuurd en eventueel later wordt aangevuld met de gronden voor bezwaar.

Uiteraard zullen wij ons uiterste best voor u doen om er hopelijk voor te zorgen dat de door u bestreden beslissing wordt teruggedraaid en u alsnog krijgt waar u recht op heeft of bijvoorbeeld een opgelegde vordering of boete niet hoeft te betalen. Neem vandaag nog contact op voor Bezwaarschrift indienen Botlek.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Bezwaarschrift indienen Botlek

Neem Direct contact op

Bezwaarschrift indienen Botlek