Bestuursrecht Maassluis

Het bestuursrecht gaat over alle besluiten die de overheid neemt. Dit kan gaan over een besluit waarbij een uitkering wordt toegediend, maar ook het intrekken van een exploitatievergunning. Is een burger het oneens met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kan er bezwaar worden gemaakt. Wordt dit bezwaar afgewezen, dan kan er een beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Via een rechtstreeks beroep verzoek je het bestuursorgaan de bezwaarprocedure over te slaan en direct naar de bestuursrechter te stappen. Een bestuursrechter neemt een zaak alleen in behandeling als een directe belanghebbende het beroep indient. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn, bestuursrecht Maassluis.

Geschiedenis van het bestuursrecht

Het bestuursrecht is een relatief nieuw rechtsgebied. Vroeger was de bemoeienis van de overheid met de maatschappij veel kleiner. Het bestuursrecht is ontstaan om burgers bepaalde bescherming te bieden tegen overheidshandelen. Pas sinds 1994 zijn er algemene regels voor het bestuursrecht in de Algemene wet bestuursrecht. Daarvoor waren de regels verschillend per beleidsterrein en waren er geen algemene regels. Er zijn niet alleen algemene regels, maar ook kaderwetten en specifieke wetten. Een kaderwet stelt voor een bepaald beleidsterrein algemene regels. Daarnaast zijn er de specifieke wetten, die over een specifiek onderwerp gaan. Zo gaat de Wet op de Loonbelasting 1964 bijvoorbeeld over de loonbelasting, bestuursrecht Maassluis.

Het legaliteitsbeginsel, onderdeel van het bestuursrecht

Er is een groot verschil tussen de positie van burgers en de positie van een bestuursorgaan. Burgers mogen alles doen, tenzij het per wet verboden is. In het privaatrecht wordt deze rechtspositie van burgers beschreven. Voor een bestuursorgaan werkt het juist andersom. Een bestuursorgaan mag niets, behalve als het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Er wordt mee voorkomen dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen. Het legaliteitsbeginsel is een belangrijk onderdeel van de democratie en de rechtsstaat. Elk land en elk rechtsstelsel heeft een eigen invulling van het legaliteitsbeginsel.

Functies van het bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft twee verschillende functies, namelijk de waarborg- en de instrumentele functie. Onder de waarborgfunctie wordt verstaan, het bieden van waarborgen voor burgers en bedrijven tegen het handelen van de overheid. De instrumentele functie houdt in dat de overheid bestuursbevoegdheden inzet als een instrument om (de samenleving) mee te (be)sturen. Een voorbeeld hiervan is dat er voor veel activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd, omdat zonder vergunning de activiteit niet mag plaatsvinden.

Beleidsterreinen van het bestuursrecht

Het bestuursrecht kent een materieel deel, waarin alle regels zijn opgenomen. Binnen het materiële deel zijn verschillende beleidsterreinen. Een voorbeeld hiervan is het ambtenarenrecht, wat gaat over de rechtspositie van de ambtenaar. Anders voorbeelden zijn belastingrecht, verkeershandhaving, milieuvergunningen, waterschapszaken en bouwrecht. Ook is er het sociaal zekerheidsrecht. Dit gaat over het recht op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand. Daarnaast vallen het vreemdelingenrecht en het asielbeleid onder het bestuursrecht. Besluiten die een bestuursorgaan neemt, hebben vrijwel altijd gevolgen voor iedere burger. Denk aan het teruggeven van belastinggeld, waardoor er minder geld in de staatskas zit.

Verschillende soorten procedures in het bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht zijn er verschillende soorten procedures die gevolgd kunnen worden. Eén daarvan is de beroepsprocedure. Hierbij wordt er eerst bezwaar gemaakt tegen een beslissing van een bestuursorgaan. Wordt dit bezwaar afgewezen, dan volgt de gang naar de rechter via een beroepsprocedure. Onder het civiel recht valt ook het vreemdelingenrecht. Dit gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Er bestaan hiervoor verschillende procedures, waaronder een asielaanvraag, een verblijfsvergunning en gezinshereniging. Is er spoed bij een beslissing, dan kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit voorlopige oordeel loopt naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Zo kent het bestuursrecht veel verschillende procedures met elk hun eigen kenmerken.

Neem vandaag nog contact op met Bestuursrecht Maassluis.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Bestuursrecht Maassluis

Neem Direct contact op