Advocaten Ridderkerk

BEN AHMED ADVOCATEN is een advocatenkantoor waar zowel ondernemers als particulieren terecht kunnen voor de afhandeling van juridische conflicten. Onze advocaten hebben kennis van zaken en staan u zo goed mogelijk bij . Wilt u een conflict beslechten of voor uw belangen opkomen? Zowel eisende als verwerende partijen kunnen juridische hulp ontvangen van ons advocatenkantoor. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een van onze advocaten als u enkel advies wilt inwinnen. Advocaten Ridderkerk.

Rechtsgebieden

De vakbekwame advocaten van BEN AHMED ADVOCATEN hebben kennis van nagenoeg alle rechtsgebieden. Daarnaast is elke advocaat ook gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Zo kunnen wij u altijd de juiste hulp bieden. Wij staan u graag bij als u juridische hulp zoekt voor: Personen en Familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht, Civiel recht, Bestuursrecht, Vreemdelingrecht. Advocaten Ridderkerk.

Personen en Familierecht

Personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat gaat over familiare zaken. Daarbij kan je denken aan scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. In Nederland en België is het personen- en familierecht opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een ander verdrag waar veel regels in staan is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De regels uit dit verdrag hebben een grote invloed op de rechtspraak en wetgeving in Nederland, Advocaten Ridderkerk.

Strafrecht

In het strafrecht wordt beoordeeld of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en voor dit feit moet worden gestraft. Hierbij gaat het om de bestraffing en niet om eventuele vergoedingen, dat wordt behandeld in het aansprakelijkheidsrecht. Een stelregel bij het strafrecht is dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Strafbare feiten wordt onderverdeeld in twee soorten. Hierbij gaat het om overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een licht strafbaar feit, zoals door rood rijden of wildplassen. Misdrijven zijn ook strafbare feiten, maar over het algemeen veel ernstiger dan overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

Jeugdrecht

Jeugdrecht is ontstaan vanuit het strafrecht en het personen- en familierecht. De positie van de minderjarige staat in het jeugdrecht centraal. Minderjarigen die iets strafbaars hebben gedaan worden via het jeugdrecht berecht. Daarnaast gaat het om het beschermen van minderjarigen voor de maatschappij. Het jeugdrecht is daarom opgedeeld in het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Waar de eerste zich dus richt op het bestraffen van minderjarigen, houdt het tweede zich juist bezig met het beschermen van minderjarigen. Een belangrijke leidraad in het jeugdrecht is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Bestuursrecht

Het civiel recht behandelt conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Anders dan bij andere vormen van recht, moeten de betrokkenen het recht zelf activeren. Er is geen centrale instantie die de zaak voor de rechter brengt. Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte. Het materiële deel omvat de regels hoe mensen met elkaar en elkaars goederen moeten omgaan, terwijl het formele deel het geheel van regels betreft die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen.

Civiel recht

Het bestuursrecht gaat over alle besluiten die de overheid neemt. Dit kan gaan over een besluit waarbij een uitkering wordt toegediend, maar ook het intrekken van een exploitatievergunning. Is een burger het oneens met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kan er bezwaar worden gemaakt. Wordt dit bezwaar afgewezen, dan kan er een beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Via een rechtstreeks beroep verzoek je het bestuursorgaan de bezwaarprocedure over te slaan en direct naar de bestuursrechter te stappen. Een bestuursrechter neemt een zaak alleen in behandeling als een directe belanghebbende het beroep indient. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staat de relatie tussen overheid en burgers centraal. Het vreemdelingenrecht omvat alle regels die gaan over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Nederlander zijn. Op beslissingen en procedures in het Vreemdelingenrecht is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zo bevatten de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en het Vreemdelingencirculaire belangrijke regels omtrent het verblijf van vreemdelingen in Nederland.

Neem vandaag nog contact op met Advocaten Ridderkerk.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Advocaten Ridderkerk

Neem Direct contact op